logo  
   
 
个人首页
Home
 
项目课题
Programs
 
主要教学
Teaching
 
论文著作
Publications
 
  欢迎光临 薛雄志 博士的个人主页  
 
     
  个人主页  
     
 薛雄志  博士
教授
福建省厦门市翔安南路厦门大学(翔安校区)金泉楼A114

Xiongzhi Xue
Professor
Rm. A114, Jinquan Building, Xiamen University Xiang’an Campus
Tel: +86-592-2880211
Email: xzxue@xmu.edu.cn
   
 
 
项目课题 Programs
 
 

从事海岸带可持续发展中的海洋开发规划与管理、海洋与海岸带综合管理等研究工作20余年,主持总额三千多万元的国际国内科研课题,含UNDP、UNEP、CIDA、GEF等国际项目和863项目、国家基金、福建省基金、中国—东盟海上合作基金等国内研究项目。